Pyramiden-Gilleleje-01.jpg
Pyramiden: Klagenævn siger nej til udstykning

21. marts 2020

Gribskov Kommune og køberen af 'Pyramiden' i Gilleleje, Humberto Orsini, kan stå overfor et større udredningsarbejde for at finde frem til om det overhovedet er muligt at opfylde den betingede købsaftale, parterne indgik for over tre år siden. Det kan være alvorligt nok, at der ikke må bygge restaurant på 151 kvadratmeter på nordsiden, men dertil kommer at Miljø- og Fødevareklagenævnet også afviser, at der kan ske udstykning af det fredede areal, der strækker sig helt ned til stranden.

Fredningsnævnet for Nordsjælland traf afgørelse 27. september 2017 med to stemmer mod én, at der kunne dispenseres fra fredningsbestemmelser om bebyggelsen på nordsiden - og også at udstykningen kunne gennemføres.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at den ansøgte udstykning ikke tjener fredningens formål, og ansøgningen kun kan behandles efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  Det er endvidere Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at den ansøgte udstykning heller ikke tjener de rekreative værdier og naturpleje- mæssige interesser, der skal varetages med formålsbestemmelsen.

Sikring af sidste ubebyggede grunde

I nævnets vurdering er det indgået, at baggrunden for at frede var at sikre de sidste ubebyggede grunde fra det tiltagende turistprægede Gilleleje med en særlig bekymring for matrikel 3r. Nævnet finder således, at den ansøgte ud- stykning ikke tilfører fredningen noget nyt, der kan understøtte og fremme fredningens formål, som blandt andet er udmøntet i fredningen om forbud mod yderligere bebyggelse, om offentlighedens adgang og om naturpleje af arealerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver derfor dispensationen til udstykning af arealet

Gribskov Kommunes søgte om dispensati-on til opførelse af en restauranttilbygning til den tidligere plejehjemsbygning, som skal anvendes til badehotel,

Kommunen gjorde gældende, at den overvejende del af bygningsmassen ligger uden for fredningen, og at bygningerne som er opført i 1939, har været anvendt til forskellige offentlige formål som plejehjem og i de senere år som museum, bibliotek og andre kulturelle for- mål.

 

Kommunen har ikke længere brug for bygningerne til offentlige formål og ønsker derfor at sælge den sydligste del af ejendommen, hvor- på ejendommens bygninger ligger. Det vil derfor være nødvendigt at frastykke 7.650 kvadratmeter af ejendommen, herunder den del af det fredede areal, som er udlagt til parkeringsplads, oplyste Gribskov Kommune.

Kommunen står med plejeopgave

Ved frastykningen fra det fredede område mod nord, ville Gribskov Kommune stå tilbage med opgaveren med at pleje området. Der blev også hurtigt taget forskud på det ved rydningen af det grønne område mellem Pyramiden og Gilbjergstien. Det betingende Orisini sig i købsaftalen:

Det er en forudsætning for handlen, at kommunen rydder alt på grunden, såsom kutter, 'kolonihave-hus' samt al be-plantning omkring det, så det føres tilbage til tidligere stand og fremstår som en stor samlet græsplæne, og at man forpligter sig til fremover at opretholde den tilstand. Herunder også at beskære beplantningen langs Gilbjergstien, så man til en hver tid holder beplantningen Iangs Gilbjergstien nede ved maximalt 1.30 meter.

 

Servitutter fra 1904 og 1906 på matrikel 3R giver ejere af to tilstødende matrikler adgang til stranden og adgang til at opsætte bade- hus mm. Sådanne muligheder er meget afgørende for et badehotel, og jeg forudsætter, så der laves tilsvarende servitut med samme rettigheder for den del af 2R, som jeg erhverver.

Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune rykkede hurtigt ud og gennemførte nedbrydningen af fiskekutteren, der indeholdt fortælling om jøde-flugten i 1943, samt flytningen af feriehuset og i øvrigt også et tilhørende das. De befinder sig nu i museumshaven i Østergade.

Herunder ses skitser til den påtænkte udnyttelse af Vesterbrogade 54-56.

Læs også: Fredet areal på ikke bebygges

1/3