1/1

Helsinge: Millioner fosser ud af Troldebakkerne

25. april 2019

Gribskov Kommune står overfor en uventet udgift på op mod fem millioner kroner til at sikre det nye byudviklingsreal, Troldebakkerne' mod støjgener fra skydebanen på idrætsanlægget overfor.

Da Da Gribskov Byråd i 2013 valgte at købe 350.000 kvadratmeter af arealerne i Helsinge Nord til ny byudvikling i Helsinge for 36 millioner kroner, var der ikke opmærksomhed på de problemer - og omkostninger -  der kunne være forbundet med at afværge gener fra skydebanen. Det kom tilfældigt frem på et borgermøde i slutningen af 2018, og siden har løsningsforslag haft høj prioritet, idet der skal findes en løsning allerede i løbet af 2019, idet boligarealer er sat til salg.

- Jeg kan ikke forholde mig til, om det daværende byråd ville have haft samme holdning til købet, herunder købsprisen, hvis det havde været kendt, at et problem og en udgift i den størrelsesorden blev overset. Men nu søger vi at få det løst, så det ikke bliver et problem ved salget at arealerne i Troldebakkerne, siger Bent Hansen, der er næstformand i byrådsets Udvikling By og Land-Udvalg

 

Der er to mulige løsninger på at få elimineret de forventede støjgener fra Helsinge Skytteforenings baner. Der kan gennemføres en omfattende dæmpning af støjen fra skydebanen, eller banen flyttes.

Udvikling By og Land-Udvalget, ser nærmere på de to modeller i møde tirsdag 30. april, og der er stillet op efter nogle måneders arbejde med det. Støjdæmpende anlæg vil koste op mod fem millioner kroner, mens en helt ny bane anslås til at koste 5,7 millioner kroner.

Pistolbane med største problemer

Rådgivningsvirksomheden Sweco har på vegne af Gribskov Kommune udarbejdet forskellige scenarier for afværgeforanstaltninger, der kan sikre, at støjniveauet kan reduceres i en grad, der gør det muligt at etablere støjfølsom arealanvendelse, boliger, i Troldebakkerne.

 

Afværgeforanstaltninger kan være en udbygning og forhøjning af eksisterende støjvolde, etablering af særlige frembyggede skydehuse og/eller etablering af et såkaldt 'kassettetag' over skydebanerne.

 

Analyser viser, at skydning på 50 meter bane med salonrifler på 50 meter banen kan ske under opfyldelse af en støjgrænse til Troldebakkerne uden yderligere krav om støjdæmpende foranstaltninger.

 

Derimod giver skydning på 25 meter banen med salonpistoler, Walther og andre våben uden støjdæmpning udfordringer i store dele af Troldebakkernes påtænkte boligklynger.

 

Den eneste afværgemetode, der sikrer, at der kan skydes på 25 meter banen i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse er etablering af et kassettetag over banen.

 

Ved etablering af et kassettetag drages fordel af den viden og know how, som eksisterer på Forsvarets skydebaner i Sjælsø. Et kassettetag på Helsinge Skytteforenings anlæg lig Sjælsø anslås til tre milælioner kroner i anlæg og yderligere 200.000 kroner i projektering.

Dertil kommer yderligere afværgeforanstaltninger, som måske kræves af politiet, og de anslås til 600.000 kroner. Desuden kan der forventes øvrige ikke forudsete udgifter. UBL-U tager derfor tirsdag stilling til  en samlet budgetramme på fem millioner kroner.

 

Skydebaneforeningen Danmark har på vegne af Helsinge Skytteforening udarbejdet overslag på etablering af et sammenligneligt, nyt skydebaneanlæg, der kan opfylde de behov, som Helsinge Skytteforening på det nuværende anlæg har.

 

Etablering af nyt skydebaneanlæg med tilhørende bygningsfaciliteter kan som overslagspris etableres for 5,7 millioner kroner.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com