1/1

Gribskov: Millioner til mere lys og vand i skoven

27. februar 2020

Gribskov er blandt 25 statslige og private skove, der får glæde af et nyt EU-projekt til 50 millioner kroner, der skal skabe en mere mangfoldig natur. Dermed bliver der gjort en ekstra indsats for Danmarks løvskove, skovmoser og de truede arter, der lever i dem – blandt andet den sjældne bille eremit, flagermus og hasselmus.

EU-LIFE projektet Open Woods skal sikre større biodiversitet i 25 statslige og private skove i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Et af projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter i skovene. Derfor skal der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere. 

- Naturen kalder på handling nu, hvis vi skal vende den naturkrise, vi står midt i. Mange af vores truede arter behøver mere lys, vand og dødt ved for at trives. Her sætter vi nu ind i 25 skove lige fra Nordjylland til Møn. Men arbejdet for en rigere natur stopper ikke her. Derfor er vi i regeringen på vej med en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke, siger miljøminister Lea Wermelin.

Projektet skal også skabe mere dødt ved, der er levested for dyr og svampe. Herudover skal der bekæmpes problemarter og invasive arter, der ikke hører hjemme i den danske natur. 

I projektet indgår også skove ejet af Aage V. Jensens Naturfond, som desuden støtter indsatsen med 5 mio. kroner.

De 25 udvalgte skove har det til fælles, at de indgår i Natura 2000-områderne, der er udpeget for at beskytte truede naturtyper, dyr og planter.

Vende tilbagegang for naturen

- Det er en kæmpe opgave at vende tilbagegangen for vores natur, men vi kan komme langt, hvis vi står sammen om langsigtede løsninger for større sammenhængende naturområder. Open Woods er et godt eksempel på et samarbejde, der kan gøre en reel forskel for vores natur, og som rækker langt ud over de otte år, som projektet er sat til, siger Lea Wermelin. 

Som en del af projektet udvikler Skovskolen under Københavns Universitet et kursus om forvaltning af Natura-2000 skovnaturtyper og biodiversitet for Naturstyrelsens medarbejdere med ansvar for den konkrete forvaltning af skovene og maskinførere. Kurset vil efterfølgende blive inddraget i undervisningen af bl.a. nye skov- og landskabsingeniører.

Projektets samlede budget er på 50 millioner kroner, hvoraf EU’s Life Nature fond finansierer 30 millionerkroner. LIFE bidrager til etableringsudgifter og tiltag i projektperioden, men ikke til indtægtstab eller varige omkostninger.  

Tilsagn fra EU
Naturstyrelsen har sammen med fem projektpartnere fået tilsagn fra EU til projektet LIFE Open Woods, der skal styrke biodiversiteten i både statslige og private skove. Projektet skal over en otte-årig periode fremme udviklingen af skovnaturtyper og arter i 25 danske skove i Natura 2000-områder. 

Naturstyrelsen er ansvarlig for projektet, som har følgende samarbejdspartnere: Miljøstyrelsen, Skovskolen (Københavns Universitet), Aage V. Jensens Naturfond, konsulentfirmaet Amphi Consult og den tyske fond Stiftung Naturschutz i Schleswig-Holstein. 

De 25 skove 
Jylland: Rold Skov, Skindbjerglund, Livø, Hald, Silkeborgskovene, Velling Skov, Staksrode Skov, Tofte Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond), Høstemark Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond), Pamhule Skov, Gråsten Dyrehave, Augustenborg Skov.

Fyn og øerne: Æbelø, der er ejet af Aage V. Jensen Naturfond.

Sjælland: Farumskove, Hellebæk/Teglstrup Hegn, Gribskov, Bognæs, der er en privat skov, Bidstrup-skovene, Myrdeskov, Sorø Sønderskov og Lekkende Dyrehave, der begge er private, samt Klinteskoven og Ulvshale Skov.

Bornholm: Almindingen og Hammersholm/Slotslyngen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com