1/3
Søborg Sø: Vandspejl op til én meter over havet

4. april 2020

Naturstyrelsen har nu besluttet, at der arbejdes på, at dybden i Søborg Sø, også kaldet vandspejlskoten, bliver én meter over havets overflade. Det vil give en vanddækket flade på godt 300 hektar. I den tekniske rapport, som Niras har udarbejdet, bliver der også undersøgt et scenarie med et vandspejl op til kote 1,6.

Begge koter vil give et unikt naturområde. Når koten 1,0 meter vælges frem for en højere kote er det, fordi der skal etableres færre anlæg blandt andet forhøjelser af diger og veje. Det vil betyde, at påvirkningen af naboejendommene vil være mindre, og ferskvandsspecialister vurderer samlet, at det vil give den bedste biodiversitet i det nye vandområde.

Landbrugsstyrelsen er fortsat i gang med jordfordeling i forhold til de sidste 35 lodsejere, der har jord i det kommende søareal. Landbrugsstyrelsen tager på grund af coronavirus i øjeblikket ikke ud på besøg hos de enkelte lodsejere, men kan nås på telefoner. Jordfordeling III afsluttes 15. november 2020 og vil formentlig være den sidste jordfordeling på Søborg Sø.

 

Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten, som Miljøstyrelsen er myndighed på. Rapporten skal beskrive miljøforhold såsom natur, landskab, anlæg og andre forhold. 

 

Det forventes, at rapporten kan sendes i offentlig høring efter sommerferien, og at der holdes offentligt møde i efteråret 2020. Når de endelige myndighedsgodkendelser er klar, kan projektet realiseres.